Disclaimer

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van 'Willeke Klaassen'.

Deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Het kan echter voorkomen dat vermelde informatie onjuist is.

De op deze website aangeboden informatie wordt door de gebruiker geheel voor eigen risico geïnterpreteerd en gebruikt. Aan de op deze website aangeboden informatie kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend.

'Willeke Klaassen' aanvaardt derhalve geen enkele aansprakelijkheid voor het gebruik van de informatie, noch voor schade, in welke vorm dan ook, direct of indirect veroorzaakt door het gebruik van deze site.

Op deze website wordt gebruik gemaakt van cookies. Een cookie is een klein tekstbestandje dat met een pagina van de website wordt meegestuurd en via uw browser op de harde schijf van uw computer, tablet of telefoon wordt opgeslagen.

Bepaalde hyperlinks in deze website verwijzen naar websites van derden waarop 'Willeke Klaassen' geen invloed heeft. 'Willeke Klaassen' geeft daarom geen enkele garantie ten aanzien van de juistheid van deze links of enig ander aspect van de informatie op websites van derden.