Algemene voorwaarden

Beste klant, deelnemer of cursist,
In deze algemene voorwaarden hebben we vastgelegd wat jouw en mijn rechten en plichten zijn. Als je deelneemt aan een van mijn workshops of cursussen, of een werk van mij koopt en er is een probleem waarover je niets kan vinden in deze algemene voorwaarden, neem je dan even contact met ons op? Dan zoeken we samen een oplossing.
Als je in deze tekst een van deze woorden ziet staan, dan wordt daar formeel dit mee bedoeld:
Ik: Willeke Klaassen, als gelijknamig bedrijf als kunstenaar en docent ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 51091917, en gebruiker van deze algemene voorwaarden.
Jij: de natuurlijke- of rechtspersoon die cursus volgt, een herinneringsbundel laat maken, een werk aanschaft of een werk huurt, of andere overeenkomst aangaat met mij.
Programma: Werk, workshops, cursussen en bedrijfstrainingen Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten en overige rechtsbetrekkingen tussen jou en mij.
Aanbod
Ik doe een aanbod op de website, via blog en op andere manieren.
Aanbiedingen zijn geldig voor de tijd die in het aanbod wordt aangegeven, daarna niet meer.
Overeenkomst
De overeenkomst komt tot stand wanneer je akkoord gaat met een aanbieding of offerte voor een bundel of werk in opdracht, of je inschrijft voor een cursus, workshop of training, en als je de overeengekomen vergoeding betaald hebt.
Bij het aanschaffen van werk kan overeengekomen worden dat het werk, tegen meerprijs, bij jou geïnstalleerd dan wel opgehangen wordt.
Voor werk in opdracht geldt dat er in de loop van het proces nog een contact opgenomen wordt door middel van een mail met foto’s, zodat de voortgang gezien kan worden.
Als het nodig is om de overeenkomst te veranderen, geef ik dat op tijd en vóór ingang van de verandering door.
Werk huren
Voor aanvang verhuur geef je je adresgegevens op en je stuurt een kopie van een geldig legitimatiebewijs te overhandigen, voor particulieren is dat een kopie van het paspoort en/of rijbewijs, voor bedrijven een geldig uittreksel van de KvK met een kopie van het legitimatiebewijs van de handtekeningbevoegd persoon.
je haalt zelf het werk op en brengt het terug. Tegen meerprijs kan ik het werk bezorgen en installeren.
De duur van de overeenkomst is steeds 3 maanden en wordt daarna telkens stilzwijgend verlengd voor een zelfde periode, tenzij tenminste twee weken voor afloop van de periode de overeenkomst per aangetekend schrijven wordt beëindigd.

Eigendomsvoorbehoud
De in de uitleenovereenkomst opgenomen kunstwerken blijven te allen tijde mijn eigendom en mogen alleen worden gebruikt in overeenstemming met de uitleenovereenkomst. Als je niet aan je betaalverplichting voldoet dan kan ik te allen tijde, zonder voorafgaande sommatie en rechterlijke tussenkomst gerechtigd, de onbetaalde producten terug nemen of terug vorderen, waarbij een eventuele schade vergoed moet worden. Mocht er om welke reden dan ook beslag worden gelegd op de door mij verhuurde werken, ben je verplicht onmiddellijk mij van dat beslag in kennis te stellen. Als jijzelf schuld hebt aan door anderen te treffen maatregelen, houd ik mij het recht voor om kosten van maatregelen die ik moest treffen om mijn eigendom terug te krijgen bij jou in rekening te brengen.

Huurbetaling
De huurbetaling van een periode van 3 maanden wordt vooraf betaald. Je krijgt daarvoor een factuur. Ik ben gerechtigd om jaarlijks mijn verkoop- en huurprijzen te verhogen met het prijsindexcijfer.
Staat van het werk
Je moet onmiddellijk na ontvangst van de kunstwerk(en) controleren of de kunstwerk(en) zich in goede staat bevindt/bevinden. Eventuele gebreken of onjuistheden dienen binnen twee (2) werkdagen na aflevering aan mij te worden gemeld. Indien je binnen gestelde termijn niet reageert, worden de kunstwerk(en) geacht zonder beschadigingen en in goede toestand te zijn ontvangen en aanvaard.
Verblijfplaats kunstwerken
De kunstwerk(en) worden door jou gehaald en blijven op het door jou opgegeven adres. Verplaatsing van kunstwerken naar een ander adres mag alleen na schriftelijke toestemming door mij en dient twee (2) weken voor verhuizing te worden verzocht. Jij draagt zorg voor het verhuizen van de kunstwerken. Mochten er beschadigingen optreden dan vergoedt jij deze, zoals genoemd bij “aansprakelijkheid”. Verplaatsing van de kunstwerk(en) naar het buitenland is te allen tijde verboden.
Aansprakelijkheid
Je bent verplicht de werken in goede staat te houden en goed te beheren. Indien schade aan kunstwerk(en) ontstaat,moet je me hier direct van op de hoogte brengen. Je brengt het kunstwerk binnen een week na melding van de schade voor reparatie en herstel.
Indien de noodzaak tot herstel van het kunstwerk is veroorzaakt door onjuiste handelswijze van jou, ben jij aansprakelijk voor alle kosten van herstel.
Auteursrecht
Het auteursrecht op al mijn werken berust bij mij als kunstenaar.
Mijn naam dient duidelijk bij een weergave van mijn werk te worden vermeld.
Vergoeding en betaling
Betaling moet gedaan zijn voordat de workshop of cursus start of een werk wordt afgeleverd of opgehaald voor verhuur. Voor scholen en bedrijven geldt dat er na afloop van de dienst een factuur komt. Ik e-mail je de factuur, die binnen 30 dagen voldaan dient te zijn.
Hopelijk is alles duidelijk. Heb je nog vragen, mail me dan op info@willekeklaassen.nl
Ik hoop je gauw te zien!
willekeklaassen.nl – Willeke Klaassen – info@willekeklaassen.nl
Bedrijfsgegevens: Willeke Klaassen –Eijerdijk 45 – 8051 MS Hattem
KvK 51091917 – BTW ID NL001418442B71